ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP EN VAN VEILINGVERKOOP


Iedere Gebruiker/Kandidaat-koper/Koper die een kavel online zet, een bod uitbrengt op een veiling of een bieding doet, gaat akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat men registreert en een kavel plaatst, een boot uitbrengt of een bieding doet.

De Koper beschikt niet over het recht om van de aankop af te zien

De Koper erkent in een beroepsmatige of zakelijke hoedanigheid te handelen


Artikel 1: Definities


a. Voorwaarden:
naast, in aanvulling op of in afwijking van deze Algemene Voorwaarden voor Verkoop en Veilingverkoop, de bijzondere geldende voorwaarden die op de Website vermeld worden, voor iedere Verkoop of Veiling waarop ze betrekking hebben;
b. Website:
de websites www.auctelia.com, www.auctelia.be en www.auctelia.eu die beheerd worden door Auctelia NV;
c. Auctelia:
Auctelia NV, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Rue Emile Francqui, 6 1435 Mont Saint Guibert, RPM Nivelles, BTW BE 0809.950.691, alsook alle rechtspersonen verbonden met Auctelia;
d. Gebruiker:
de natuurlijke of rechtspersoon die de Website bezoekt
e. Registratieformulier:
het Registratieformulier zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden;
f. Registratie:
aanmelding van de Gebruiker op de Website via het volledig invullen van het op de Website aanwezige Registratieformulier. De Gebruiker dient akkoord te gaan met onderhavige Voorwaarden;
g. Lid:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die, in een beroepsmatige of zakelijke hoedanigheid, zich heeft aangemeld op de Website en aan wie een lidmaatschapsnummer werd toegewezen;
h. Verkoper:
 • de opdrachtgever; de natuurlijke of rechtspersoon die Auctelia opdracht heeft gegeven tot het Verkopen of online Veilen van één of meer Kavels in naam van en voor rekening van de Verkoper, al dan niet zijnde executant. Tenzij anders aangegeven in de informatie behorend bij een Kavel (waaronder reclame, advertentie, pro forma factuur, factuur), zal Auctelia een Directe verkoop en/of Veiling in naam van derden uitvoeren. Dit is van toepassing, tenzij schriftelijk anders aangegeven in de Koopovereenkomst en/of schriftelijk overeengekomen in de briefwisseling die betrekking heeft op deze Directe verkoop en/of Veiling;
 • de natuurlijke of –rechtspersoon die, in een beroepsmatige of zakelijke hoedanigheid, de op de Website gepubliceerde Kavel geüpload heeft. Auctelia handelt in dat geval alleen als dienstverlener zonder opdracht gekregen te hebben voor de Veiling;
i. Directe verkoop:
de verkoop; directe verkoop of onderhandelde verkoop van één of meer Kavels via onderhandse akte opgesteld door Auctelia, ongeacht of ze al dan niet in eigen naam handelt;
j. Veiling:
de privé verkoop van een Kavel of Kavels, die, indien aangewezen, voorbehouden is aan de Leden en georganiseerd is door Auctelia, middels telecommunicatietechnologie van op afstand, te weten Internet. De Kavel(s) worden toegewezen in aanwezigheid van Auctelia, en dit zowel in het geval van een vrijwillige verkoop als van een verplichte verkoop;
k. Kavel:
een (roerend) goed of één of meer (roerende) goederen die onder één nummer ter veiling of ter directe verkoop worden aangeboden;
l. Kandidaat-koper:
Het Lid of iedere persoon, firma, bedrijf, die een Bieding doet voor een Directe verkoop of die een Bod uitbrengt op een Veiling;
m. Bieding:
bedrag dat door een Kandidaat-koper voor een Kavel of Kavels in een Verkoop geboden wordt, exclusief de door de Koper verschuldigde BTW;
n. Bod:
bedrag dat via de Website door een Kandidaat-koper voor één of meerdere Kavels geboden wordt, exclusief de BTW en de Verkoopkosten;
o. Koopkosten:
geheel van de kosten (interesten, commissies en kosten) ontvangen door Auctelia, en berekend als een percentage van de Koopprijs exclusief BTW. Het percentage van toepassing wordt voor iedere Directe verkoop of Veiling apart vastgesteld;
p. Koopsom:
in een Directe verkoop, het bedrag van het Bieding dat wordt aanvaard door Auctelia, vermeerderd met de BTW verschuldigd op dit Bieding; in een Veiling: het bedrag van het hoogste Bod en/of het Bod dat wordt aanvaard door Auctelia. Dit bedrag wordt vermeerderd met de Verkoopkosten en de BTW verschuldigd op dit Bod en op de Verkoopkosten;
q. Gunning:
de uitdrukkelijke bevestiging van Auctelia aan de Kandidaat-Koper, na aanvaarding door de Verkoper van de Koopsom. De Kandidaat-koper wordt bijgevolg Koper, met de mededeling dat een Kavel of Kavel(s) hem definitief wordt toegewezen tegen betaling van de Koopsom;
r. Koper:
degene aan wie een Kavel is toegewezen en/of met wie een Koopovereenkomst werd afgesloten;
s. Koopovereenkomst :
het onderhands contract, in een Directe verkoop of Veiling, dat getuigt van het akkoord van de contracterende partijen, enerzijds de Verkoper, anderzijds de Koper;
t. Afhaling:
de werkelijke terbeschikkingstelling van één of meerdere Kavels aan de Koper of aan zijn afgevaardigde, en het afhalen van deze Kavels door die Koper of zijn afgevaardigde;
u. Curator:
de vereffenaar, aangesteld door de rechtbank, die het beheer heeft gekregen over een bepaalde faillissementsboedel.
v. Bevestigingscode:
reeks cijfers en letters die vermeld worden op de pro forma factuur die opgemaakt wordt ten tijde van de Gunning. De pro forma factuur wordt via e-mail naar de Koper gestuurd, hij kan de pro forma factuur ook raadplegen via zijn Account;
w. Account:
webpagina van de Website die voorbehouden is aan een Lid, vanaf de welke hij, na Registratie, alle inlichtingen die hem betreffen kan raadplegen en, in voorkomend geval, kan wijzigen. Hij vindt er ook zijn geüploade Kavel of Kavels, zijn Bod of Biedingen, en (alle) door hem gekochte Kavel(s).

Artikel 2: Toepasselijkheid


2.1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Directe verkoop, op iedere Veiling en op iedere Registratie door een Gebruiker, zoals omschreven in artikel 2.2 van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Koopovereenkomst en voor alle transacties die onlosmakelijk deel uitmaken van die verkoop, zij het ter voorbereiding of ter uitvoering ervan. De partijen mogen alleen afwijken van deze Voorwaarden als de partijen eenstemmig anders beslissen, en daar een schriftelijke overeenkomst voor ondertekenen. De toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.
2.2.
Door aanmelding via het op het Website vermelde Registratieformulier verklaart iedere Gebruiker dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
2.3.
Indien deze Voorwaarden ondertussen gewijzigd worden, is de gewijzigde versie van toepassing vanaf het van kracht worden van de wijziging, en dit voor iedere lopende of komende Directe verkoop/Veiling en/of voor iedere al opgestelde Koopovereenkomst.

Artikel 3: Voorwaarden voor deelname aan een Veiling


3.1.
Deelname aan Veilingen is voorbehouden aan Leden/Gebruikers. Elke deelnemer aan een Veiling dient zich aan te melden bij Auctelia door middel van het op de Website aanwezige Registratieformulier. Alleen deelnemers met een Registratienummer mogen een Bod uitbrengen. Zonder Registratienummer is men niet gerechtigd deel te nemen aan Veilingen. Door Registratie op de Website, geeft de Gebruiker Auctelia toestemming voor het gebruik en opslaan van de geregistreerde persoonsgegevens zoals omschreven in het Privacybeleid.
3.2.
De Gebruiker dient het Registratieformulier juist en volledig in te vullen. De Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de tijdens de Registratie verschafte persoonsgegevens.
3.3.
Mochten de verschafte persoonsgegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de Gebruiker de verplichting Auctelia per ommegaande schriftelijk van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.
3.4.
Kandidaat-kopers dienen op het eerste verzoek van en naar genoegen van Auctelia aan te tonen dat ze kredietwaardig zijn. Bij gebreke daarvan is Auctelia gerechtigd de Kandidaat-koper deelname aan te Veiling te ontzeggen.

Artikel 4: De Veiling


4.1.
Auctelia behoudt zich het recht voor een Veiling te annuleren, eerder dan op de Website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de Website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle Gebruikers toegankelijk is, heeft Auctelia het recht de Veiling met 72 uur te verlengen.
4.2.
De Gebruiker verklaart door zijn Registratie bekend te zijn en akkoord te gaan met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Auctelia sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, die op enige wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt tot, het gebruik van de Website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Auctelia. Meer in het bijzonder aanvaardt Auctelia in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • handelingen verricht door de Gebruiker die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste informatie;
 • de onmogelijkheid om de Website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de Website of het achterliggende systeem;
 • het niet voldoen van de Kavels aan de specificaties zoals vermeld op de Website;
 • het feit dat de informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
 • fouten in de software van de Website en/of het achterliggende systeem;
 • het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de Website van Auctelia, door een derde;
 • onjuiste of onvolledige omschrijvingen van een Kavel op de Website.

Artikel 5: Veilingprocedure


5.1.
Auctelia bepaalt de wijze waarop volgens haar de Veiling dient te worden voorbereid en uitgevoerd.
5.2.
Auctelia is bevoegd om voor deelname aan bepaalde Verkopen en/of Biedingen op bepaalde Kavels als voorwaarde te stellen dat een Gebruiker voorafgaand ten genoegen van Auctelia een bankgarant heeft gesteld.
5.3.
De Veiling gebeurt onder het toezicht van Auctelia. Auctelia is belast met toezicht over de Veiling en de Biedingen alsook de Gunningen.
5.4.
Auctelia is verantwoordelijk voor het toezicht over de Veilingen en is gemachtigd de identiteit van de Kandidaat-koper te controleren via externe databanken. Ook zijn zij gemachtigd de juistheid van de via het Registratieformulier ingevoerde gegevens te controleren. Auctelia is ook gemachtigd de locatie waar de Kandidaat-koper met het Internet verbonden is, te controleren via zijn IP-adres (Internet Protocol Adres) en/of e-mailadres.

Artikel 6: Organisatie van de Veiling


6.1.
De Veiling verloopt automatisch. De Kandidaat-koper is het Lid dat een Bod uitbrengt binnen de in de Veiling aangegeven Veilingperiode. De termijn waarin het bod uitgebracht wordt en het geboden bedrag zijn beslissend. Het Bod wordt bevestigd door middel van een bericht op het computerscherm en een e-mail die het Bod bevestigt.
6.2.
Indien een Kavel samen met één of meerdere andere Kavels wordt geveild, wordt dit op de individuele pagina van de Kavel aangeduid. In dit geval is het mogelijk één (of meer) Bod(en) uit te brengen op de individuele Kavels die de Kavel vormen en/of op de Combinatiekavel. Individuele Kavels worden in principe gegund indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele Kavels hoger is, dan de hoogste toewijsbare bieding op de Combinatiekavel. De Combinatiekavel zal in principe gegund worden, indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is, dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke Kavels.
6.3.
Biedingen kunnen op twee manieren gebeuren: of via een “Statisch Bod” of via een “Autobod”. In het geval van een “Statisch Bod” biedt de Kandidaat-koper handmatig een vast bedrag op een Kavel. In het geval van een “Autobod” kan de Kandidaat-koper de maximumprijs die hij bereid is te betalen voor een Kavel aangeven. Als tijdens de Veiling een Bod van een andere Kandidaat-koper strikt genomen hoger is, dan het hoogste Bod van een Kandidaat-koper die een “Autobod” ingegeven heeft, zal het Veilingsysteem het kleinste mogelijk opbod bieden in naam van de Kandidaat-koper, en dit zolang de maximumprijs niet bereikt is. Mocht iemand een statisch Bod uitbrengen, gelijk aan het maximum van het eerder door de bieder geplaatste automatische bod, dan gaat het automatische bod voor het handmatige bod (automatisch wint van handmatig). Een Autobod kan enkel geëlimineerd worden door een andere Kandidaat-koper die een Statisch bod of Autobod uitbrengt dat hoger is dan de maximumprijs van dit Autobod. Elk Bod gebeurt onherroepelijk en onvoorwaardelijk.
6.4.
Auctelia is gerechtigd aan de Veiling deel te nemen en te bieden op Kavels die de Verkoper ter Veiling heeft gesteld.
6.5.
Auctelia is gerechtigd deel te nemen aan een Veiling en namens Kandidaat-kopers biedingen uit te brengen op de ter Veiling aangeboden Kavel(s).
6.6.
Iedereen die deelneemt aan de Veilingen wordt geacht de instructies en aanwijzingen gegeven door Auctelia, diens medewerkers, of de door haar aangewezen personen, onverwijld op te volgen.
6.7.
De Veiling zal plaatshebben volgens de volgorde die vermeld wordt in de Veilingcatalogus. Auctelia behoudt zich niettemin het recht voor een andere volgorde te volgen.
6.8.
Auctelia is gerechtigd om voor, tijdens en na de afloop van een Veiling, alle maatregelen te nemen die, naar haar oordeel, noodzakelijk zijn voor een ordelijk verloop van de Veiling. Auctelia behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen:

 • een bieding niet te erkennen of ongeldig te verklaren;
 • personen al of niet tot de Veiling toe te laten;
 • een of meerdere Kavels niet te veilen of verandering aan te brengen in de Kavels;
 • de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen;
 • vergissingen gemaakt tijdens Veilingen en/of Gunningen recht te zetten, zonder dat een Kandidaat-koper of Koper daaruit rechten kan ontlenen;
 • andere naar haar oordeel vereiste maatregelen te nemen, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn.

Artikel 7: Tot stand komen van een Koopovereenkomst bij van een Veiling


7.1.
Een Kandidaat-koper kan een Bod uitbrengen op één of meerdere Kavels op de Website. Door een bod uit te brengen, aanvaardt de Kandidaat-koper, of deze nu in zijn eigen naam handelt of namens derden, onvoorwaardelijk deze Algemene Voorwaarden. Indien de Kavel(s) na afloop van de Veiling aan hem worden gegund, moet de Kandidaat-koper de ter Veiling gestelde Kavel(s) kopen aan het door hem geplaatste bod en volgens de overeengekomen voorwaarden. Biedingen zijn exclusief Verkoopkosten en exclusief BTW. Auctelia en/of de Verkoper is (zijn) gerechtigd Biedingen te weigeren, zonder opgaaf van redenen. Elk Bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. De Verkoop is gesloten vanaf het moment dat het Bod van de Kandidaat-koper door Auctelia, namens de Verkoper, wordt aanvaard. Elke Verkoop is onherroepelijk.
7.2.
Indien meerdere Leden gezamenlijk het bod uitbrengen, dan zijn zij gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit de online veilingverkoop voortvloeien.
7.3.
Indien de Verkoper een minimale verkoopprijs exclusief BTW en exclusief Verkoopkosten vaststelt, de zogeheten reserveprijs, en indien deze prijs na afloop van de Veiling niet wordt overschreden, dan wordt de Kavel in principe niet gegund. Sommige Kavels worden verkocht met de vermelding “Verkocht onder voorbehoud van de finale goedkeuring van de Verkoper”. Dit betekent dat de Verkoper zich het recht voorbehoudt om de Kavel na afloop van de Veiling niet te gunnen, zonder dat de Kandidaat-kopers daar enige rechten aan kunnen ontlenen.
7.4.
De Koopovereenkomst komt tot stand door de bevestiging van Auctelia aan de Kandidaat-koper dat zijn Bod is aanvaard (Gunning). De Gunning gebeurt gewoonlijk in het voordeel van de Kandidaat-koper die het hoogste Bod uitgebracht heeft. In toepassing van de bepalingen in artikel 7.1, wegens de gunningsvoorwaarden zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden, of voor andere redenen eigen aan Auctelia, kan het Kavel aan een andere Kandidaat-koper worden Gegund of niet worden Gegund, zonder dat Auctelia daarbij schadeplichtig is tegenover de (aspirant) Koper(s).
7.5.
Iedere Kandidaat-koper dient zijn bieding in stand te houden tot en met de dag dat de Kavel opgehaald– of geleverd - kan worden, voor het geval dat de hoogste bieding ongeldig wordt verklaard, niet wordt gegund, dat de hoogste bieder zijn verplichtingen niet – of niet volledig – nakomt, of dat de Koopovereenkomst om een andere reden niet tot stand kan komen.
7.6.
Binnen 48 uren na de sluiting van een Veiling (zaterdagen, zondagen, Belgische feestdagen en vertragingen bij het verzenden/ontvangen van e-mail niet inbegrepen) krijgt de Kandidaat-koper een Aankoopbewijs per e-mail, in naam van de Verkoper(s) voor wie de Koopovereenkomst opgesteld werd. Indien de Kandidaat-koper geen e-mail ontvangt binnen de voorgenoemde termijn, betekent dit dat zijn Bod geen aanleiding gaf tot Gunning. Auctelia is bijgevolg niet gemachtigd om de Kavel(s) te gunnen.
7.7.
Behalve indien anders vermeld, zijn de Kavels die worden geveild niet de eigendom van Auctelia maar van de Verkoper. Voor zover in een Koopovereenkomst niet Auctelia, maar een derde als Verkoper optreedt, handelt Auctelia slechts in de hoedanigheid van dienstverlener of bemiddelaar, zoals beschreven in de artikelen 1984 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In dit laatste geval handelt Auctelia enkel in naam van en voor rekening van de Verkoper, en komt er geen Koopovereenkomst tot stand tussen Auctelia en de Koper. In de aankondiging van een Veiling, in de Veilingcatalogus en/of in ieder andere aankondiging van Auctelia, vindt de Veiling, tenzij anders vermeld, plaats in opdracht van derden. Onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht wie als Verkoper optreedt.
7.8.
Op het moment dat de Kavel aan de Koper wordt gegund, gaat het risico van de Kavel over op de Koper.

Artikel 8: Tot stand komen van een Koopovereenkomst bij Directe verkoop


8.1.
Bij een Directe verkoop komt de Koopovereenkomst tot stand en is de Verkoop gesloten, op het moment dat het Bod van een Kandidaat-koper in naam van de Verkoper door Auctelia wordt aanvaard.
8.2.
De bepalingen omschreven in de artikelen 7.6 en 7.8 van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Koopovereenkomst die tengevolge van een Veiling, of op andere wijze, tot stand is gekomen. Artikelen 1984 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Artikel 9: Inspectie door de Kandidaat-koper/Onderzoeksplicht


9.1.
De Kandidaat-koper wordt geacht de Kavels, die voor Directe verkoop of Veiling aangeboden worden, tijdens de daarvoor voorziene kijkdag of kijkdagen te hebben geïnspecteerd, vóór het tot stand komen van de Koopovereenkomst.
9.2.
Omschrijvingen van de Kavels, foto’s en alle andere inlichtingen verstrekt door of in naam van Auctelia worden naar beste weten verstrekt en beogen slechts een indicatie te zijn, die niet uitputtend is en waaraan de Kandidaat-kopers/Kopers geen rechten kan (kunnen) ontlenen. Auctelia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de omschrijvingen, die in de catalogus of op andere wijze kenbaar worden gemaakt. Indien Auctelia een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts ter indicatie. De hoedanigheden van de te leveren goederen kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kandidaat-kopers/Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. Auctelia behoudt zich het recht voor onjuistheden in schriftelijke of mondelinge verklaringen te corrigeren, zonder dat daaraan door Kandidaat-kopers/Kopers enig recht kan worden ontleend. Auctelia is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van een Kavel. De Kandidaat-kopers hebben niet het recht een bieding te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden, indien blijkt dat de Kavel niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Auctelia aanvaardt enige aansprakelijkheid in dit geval.

In het geval van een Veiling zonder mandaat aan Auctelia, dient enkel de oorspronkelijke beschrijving als officieel te worden beschouwd. Alle vertalingen door Auctelia van deze oorspronkelijke beschrijving, gevolgd door de vermelding «Automatische en niet-contractuele vertaling», zijn vrije vertalingen en kunnen in geen geval als bindend beschouwd worden.
9.3.
Wat betreft de Kavels en eventuele aanspraken van derden op de Kavels, geven Auctelia geen enkele garantie. De Koper doet afstand van alle rechten die hem niet op grond van dwingend recht toekomen.
9.4.
Alle Kavels worden als zodanig, zonder garantie en in de toestand waarin ze zich bevinden op het tijdstip van de Gunning of van de Koopovereenkomst verkocht, met inbegrip van alle daaraan verbonden lusten en lasten. Auctelia geven geen garantie in verband met zichtbare of verborgen gebreken. Auctelia geven geen garantie in verband met de volledigheid, aantallen, goede werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid (of niet-verkoopbaarheid) en het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht aan derden. Gebreken van welke aard dan ook, het niet voldoen aan de verwachtingen van de Koper en/of de kopende derden geven geen recht op (schade)vergoeding en/of verrekeningen. Gezien de Kavels geïnspecteerd konden worden voor de Directe verkoop of Veiling, en dat de Voorwaarden de Koper bekend waren, wordt de Koper geacht de door hem gekochte Kavel(s) vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht en zich op eigen risico geïnformeerd te hebben over de staat van de Kavels.
9.5.
In het geval van aanspraken van derden betreffende de Kavels, uit hoofde van eigendomsrechten, intellectuele eigendomsrechten en/of wat voor rechten van derden dan ook, is de Koper geacht de Kavel of Kavels ter beschikking van desbetreffende derden te stellen, met de verplichting de Kavel of Kavels op het eerste verzoek te overhandigen of andere passende maatregelen te treffen met desbetreffende derden.
9.6.
De Koper vrijwaart Auctelia van enige aansprakelijkheid betreffende aanspraken van derden in verband met de Koopovereenkomst.
9.7.
De Koper is niet gerechtigd om af te zien van de aankoop van de Kavel of Kavels.
9.8.
De Koper aanvaardt onvoorwaardelijk de toepassing van de bepalingen omschreven in artikelen 1649, 1684 en 2280 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10: Kijkdag(en), dag(en) van Aflevering


10.1.
Degene die op kijkdagen of bij de dag van Aflevering gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel op eigen risico. Het is verplicht de instructies van de Verkoper, van Auctelia en/of door Auctelia ingeschakelde personen op te volgen. Auctelia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

Artikel 11: Betaling, betalingsverplichtingen van de Koper


11.1.
De Koper heeft de verplichting om binnen 3 werkdagen (zaterdagen, zondagen en Belgische feestdagen niet meegerekend) na bevestiging van de Gunning of Koopovereenkomst de Koopsom te doen bijschrijven op een door Auctelia aangegeven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een andere door Auctelia aangegeven munteenheid. Bij te late of onvolledige betaling, verkeert de Koper van rechtswege in verzuim. Indien de Koper zijn verplichting(en) niet nakomt, behoudt Auctelia zich, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, het recht voor om de Koopovereenkomst te ontbinden en de Kavel of Kavels te veilen of te verkopen. De in gebreken blijvende Koper dient op eerste verzoek van Auctelia 17% van de Koopsom aan Auctelia te betalen als commissie. Koper dient ook alle door zijn verzuim veroorzaakte schade aan Auctelia en/of de Verkoper te vergoeden. Na afloop van de vermelde termijn van drie dagen, is de Koper voor elke sedertdien ingegane dag tot aan de dag van nakoming interesten verschuldigd op de Koopsom. De interesten worden berekend volgens de wettelijke rentevoet.
11.2.
Indien een Koper de pro forma factuur exclusief BTW wenst te betalen in het kader van de vrijstelling van de BTW voor intracommunautaire leveringen, volgens Artikel 138 §1e van de richtlijn 2006/11/CE, moet hij aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Een e-mail sturen naar [email protected] waarin hij vrijstelling van de BTW vraagt wegens een intra-Europese levering; en
 • Een geldig intra-Europees BTW nummer verschaffen; en
 • Het formulier voor BTW-vrijstelling op correcte wijze invullen en terugsturen. Dit formulier is op aanvraag verkrijgbaar, via [email protected]; en
 • De pro forma factuur betalen met een bankrekening in het land, waarin hij BTW-plichtig is.
Bij aankoop van een voertuig, dient de Koper de factuur inclusief BTW te betalen. De hierboven omschreven vrijstelling wordt enkel verleend indien de Koper de uitvoerdocumenten kan voorleggen, binnen de 10 werkdagen na de Levering.
11.3.
In het geval dat de verkochte Kavels buiten de Europese Unie uitgevoerd worden, is de aankoop vrijgesteld van BTW. De uitvoer wordt bewezen door voorlegging van het uitvoerdocument EX-1, dat door de douane wordt afgeleverd. Indien de Koper op Auctelia geregistreerd is als niet afkomstig uit de Europese Unie, wordt de pro forma factuur die door Auctelia naar de Koper gestuurd wordt, inclusief BTW opgemaakt. De door Auctelia ontvangen betaling zal BTW inbegrepen zijn, behalve als anders is vermeld. De Verkoper is verplicht om binnen de 40 werkdagen na overhandiging van de uitvoerdocumenten, de door de Koper betaalde BTW aan de Koper terug te storten.
11.4.
In toepassing van artikel 11.2. en 11.3., behoudt Auctelia zich het recht voor om bijkomende documenten en/of bewijsstukken te vragen aan de Koper, om de betreffende Kavel of Kavels geldig van de BTW te kunnen vrijstellen.
11.5.
De door Koper gedane betalingen worden steeds in de eerste plaats aangewend ter vergoeding van de verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats ter betaling van eerdere, nog openstaande opeisbare facturen, ook al geeft de Koper aan dat de betaling een latere factuur betreft.
11.6.
Indien Auctelia genoodzaakt is incassomaatregelen te treffen tegen de Koper die in verzuim is, zijn de kosten daarvan geheel ten laste van de Koper, en bedragen ze minimum 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 12: Aflevering; Levering


12.1.
De Levering kan plaatshebben indien en van zodra de Koper heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen, dat wil zeggen de betaling van de Koopsom en andere door de Koper verschuldigde bedragen, en, in het geval van een Directe verkoop en/of Veiling van Kavel(s) op opdracht van een Curator, onder de dwingende voorwaarde dat de Curator toestemming heeft gegeven voor het sluiten van de Koopovereenkomst.
12.2.
De Koper moet, op de daarvoor door de Verkoper en/of Auctelia vastgestelde tijd en plaats de betreffende Kavel(s) op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en de pro forma factuur, (doen) ophalen. Auctelia kan bepalen dat (een) bepaalde Kavel(s) pas na aflevering van andere Kavels kan/kunnen worden opgehaald.
12.3.
Indien blijkt dat een Kavel niet kan worden afgeleverd wegens aanspraken van derden, vanwege het feit dat de aflevering onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen of omdat ze zeer moeilijk blijkt te zijn, is Auctelia gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbinden. De ontbinding geschiedt per e-mail en/of aangetekende brief aan de Koper op het door de Koper opgegeven adres, waarna Auctelia en/of de Verkoper verder alleen gehouden is/zijn de bedragen, die in het kader van de aankoop van de Kavel door de Koper aan Auctelia betaald werden, te vergoeden.
12.4.
De Koper, wiens Kavel(s) het ophalen van andere Kavels belemmert/belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en/of mededeling per brief of telefoon door Auctelia aan het door de Koper opgegeven adres en/of telefoonnummer, zorg te dragen voor het ophalen van zijn Kavel(s). Bij verzuim daarvan, is Auctelia gerechtigd het ophalen en de eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de Koper.
12.5.
De Koper is verplicht zijn Kavel(s) zorgvuldig te demonteren en/of uit mekaar te halen, en op te halen. Hij is ten volle aansprakelijk voor schade die daarmee aan eigendommen van anderen wordt toegebracht. Tevens is hij verplicht Auctelia en de Verkoper te vrijwaren van alle aanspraken van derden, die voortvloeien uit de demontage, het uit mekaar halen en/of het ophalen.
12.6.
De Koper is verplicht bij de demontage, het uit mekaar halen en het ophalen van zijn Kavel(s) de instructies van de Verkoper, Auctelia en/of door Auctelia ingeschakelde personen op te volgen.
12.7.
Indien het nodig blijkt tijdens een Aflevering een Kavel of Kavels te demonteren, dient dit op professionele wijze te gebeuren op kosten en eigen risico van de Koper. De Koper is niet gerechtigd goederen uit mekaar te halen die geen deel uitmaken van de door de Koper gekochte Kavel(s), behalve indien hij daarvoor van de Verkoper en/of Auctelia uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gekregen.
12.8.
Indien de Koper of de persoon afgevaardigd door de Koper tijdens de demontage, het uit mekaar halen en het ophalen van diens Kavel(s), de bijstand vraagt van de Verkoper en/of Auctelia, is (zijn) noch de Verkoper, noch Auctelia aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit dit verzoek.
12.9.
De Koper is verplicht er zorg voor te dragen dat hij, of degene die namens hem instaat voor de demontage, het uit mekaar halen of het vervoer, over de daarvoor vereiste vergunningen beschikt. Auctelia en/of de Verkoper kan/kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van de noodzakelijke vergunningen en/of het overtreden van overheidsvoorschriften bij de demontage, het uit mekaar halen en/of het vervoer door of namens de Koper.
12.10.
In situaties, waarin het voor de verwijdering van (een) toegewezen Kavel(s) noodzakelijk is/blijkt aan gebouwen te breken, kan dit slechts geschieden na voorafgaand overleg en met schriftelijke toestemming van de Verkoper en/of Auctelia en onder de voorwaarden die deze bij de verlening van de toestemming gesteld heeft.
12.11.
Indien Auctelia dat zo bepaalt, zal de Koper een waarborgsom moeten betalen in verband met mogelijke schade aan de gebouwen, die in het geval van het zich voordoen van de schade, zal worden aangewend om de schade en het herstel ervan te vergoeden, onverminderd de verplichting van de Koper tot vergoeding van voorkomende grotere schade. Indien er zich geen schade voordoet, zal de waarborgsom aan de Koper worden terugbetaald.
12.12.
In het geval dat Auctelia, voor welke reden dan ook, gehouden is de reeds gestorte bedragen terug te betalen, kunnen die bedragen niet vermeerderd worden met interesten.
12.13.
Indien de Koper zijn Kavel(s) niet afhaalt, of verzuimt de voor de afhaling nodige inlichtingen of instructies te geven/leveren, kunnen zijn Kavel(s) opgeslagen worden door Auctelia op eigen risico van de Koper. In dit geval, dient de Koper Auctelia te vergoeden voor alle bijkomende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, vervoerkosten en demontagekosten. In dit geval, worden de Kavels of wordt de Kavel pas tot beschikking van de Koper gesteld, als en wanneer voorafgaande bedragen volledig betaald zijn.
12.14.
In afwijking van de bepalingen in artikel 12.2, kan (kunnen) de Kavels mits voorafgaand schriftelijk akkoord door Auctelia of door een door hen aangesteld vervoerbedrijf aan het adres van de Koper worden geleverd. Ook in dit geval gaat het risico van de door de Koper gekochte Kavel(s) over op de Koper, van zodra de Gunning plaatsheeft. De Kavel(s) worden in dit geval vervoerd op eigen risico van de Koper. De Koper dient Auctelia of het transportbedrijf voor deze dienst te betalen binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur voor deze kosten, tenzij anders vermeld.
12.15.
De oorspronkelijk afgesproken leveringstermijn kan overschreden worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
12.16.
Een overeengekomen levertijd gaat pas in, nadat de Koper alle gegevens, waarvan Auctelia aangeeft dat ze noodzakelijk zijn, of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat ze noodzakelijk zijn in het kader van de Koopovereenkomst, aan Auctelia heeft verstrekt.
12.17.
Auctelia heeft het recht gekochte Kavels in gedeelten te leveren. Indien de Kavels in gedeelten worden geleverd, is Auctelia bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Voorgaande bepaling is niet van toepassing indien het geleverde gedeelte op zich geen eigen waarde heeft.

Artikel 13: Eigendomsovergang, overgang van risico


13.1.
Het eigendom van het gekochte goed gaat over op de Koper op het moment dat de Koopovereenkomst tot stand komt, ervan uitgaande dat aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan, doch niet eerder dan: (i) nadat de Koper de volledige Koopsom en eventuele, overige door de Koper verschuldigde bedragen aan Auctelia heeft voldaan, waaronder bedragen die betrekking hebben op werkzaamheden, die ten behoeve van de Koper verricht of te verrichten zijn, en/of voorkomende vorderingen wegens verzuim in de nakoming van de Koopovereenkomst en (ii) indien de Kavel(s) wordt/worden verkocht in opdracht van een Curator, niet eerder dan wanneer de toestemming van de Curator is verkregen voor het sluiten van de Koopovereenkomst.
13.2.
Het risico van de Kavel(s) gaat over op de Koper bij de Gunning in het geval van een Veiling, en bij aanvaarding van het Bieding in het geval van een Directe verkoop.
13.3.
Auctelia behoudt zich hierbij het recht voor om zich in naam en voor rekening van de verkoper schuldeisende partij te stellen ten opzichte van de Koper, en dit conform aan de bepalingen met betrekking tot het pandrecht in het Belgisch Wetboek voor Koophandel. Op de Kavel(s) die reeds in eigendom van de Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de Koper bevinden, behoudt Auctelia zich de pandrechten voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, die Auctelia op de Koper mocht hebben. Het recht aangehaald in deze alinea is ook van toepassing op (een) afgeleverde Kavel(s), die door de Koper bewerkt of gewijzigd werd(en), en voor dewelke de Verkoper bijgevolg zijn eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
13.4.
Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt, is Auctelia gerechtigd afgeleverde Kavel(s), waarop het in artikel 13.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de Koper of bij derden die de Kavel(s) voor de Koper en/of Verkoper houden, weg te halen of weg te laten halen. De Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen. Een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag zal per dag aangerekend worden, indien geen medewerking wordt verleend aan hetgeen hierboven beschreven staat.
13.5.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht Auctelia daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
13.6.
Vanaf de aanvaarding van het Bieding in een Directe verkoop, of vanaf de Gunning in een Veilingverkoop, verplicht de Koper zich ertoe de goederen deugdelijk te verzekeren en behoorlijk verzekerd te houden tegen brand -, ontploffing -, waterschade en diefstal. Op eerste verzoek van Auctelia zal de Koper het bewijs van voldoende verzekering ter inzage verstrekken (d.w.z. de verzekeringspolis en het bewijs van betaling van de verzekeringspremie). De Koper verplicht zich er verder toe op eerste verzoek van Auctelia: (i)Alle aanspraken bij de verzekeraars die de Koper met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Kavel(s) heeft lopen, aan Auctelia en/of aan de Verkoper te verpanden, zoals beschreven staat in het Belgisch Wetboek van Koophandel; (ii)De vorderingen van de Koper jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsrecht geleverde zaken, aan Auctelia en/of aan de Verkoper te verpanden, zoals beschreven staat in het Belgisch Wetboek van Koophandel, Boek I, Titel VI ; (iii)De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als eigendom van de Verkoper te kenmerken; (iv)Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen, die de opdrachtgever en/of Auctelia ter bescherming van hun eigendomsrecht met betrekking tot de goederen wil treffen, en die de Koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn beroepsactiviteiten.

Artikel 14: Ontbinding


14.1.
Indien de Koper enige verplichting uit de Koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot) het niet tijdig afhalen van de Kavel(s) en/of het handelen in strijd met de bepalingen in de artikels 12.1 tot 12.15 van deze Voorwaarden, verkeert de Koper rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, en heeft de Verkoper en/of Auctelia namens de Verkoper het recht de Koopovereenkomst te ontbinden. Auctelia zal de Koopovereenkomst schriftelijk per post of per e-mail ontbinden, zonder daarbij enige (schade)vergoeding aan de Koper schuldig te zijn. Auctelia behoudt zich het recht voor, de Kavel(s) onverwijld aan derde(n) te verkopen zonder daarbij afbreuk te doen aan het recht van Auctelia en/of de Verkoper om (bijkomende) schadevergoeding te eisen. In dat geval, heeft Auctelia de mogelijkheid om alle op de gespecificeerde datum niet weggehaalde Kavels terug te verkopen, zelfs indien de Koper aan zijn verplichtingen voor wat de betaling betreft zou voldaan hebben. Het Kavel bevindt zich in deze situatie in een vermoeden van onbeheerde toestand ten voordele van de Verkoper. Het voorgaande geldt ook, indien Auctelia en/of de Verkoper na het sluiten van de Koopovereenkomst kennis krijgen van omstandigheden die gegronde redenen zijn om te vrezen dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, bijvoorbeeld in het geval van: (i) faillissement of insolventieprocedure van de Koper; (ii) wanneer Auctelia de Koper heeft gevraagd zekerheid te geven voor het nakomen van zijn verplichtingen, en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; (iii) indien de Koper op een andere manier in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen, die voortvloeien uit de Koopovereenkomst. De Koper zal alle, door zijn verzuim veroorzaakte, schade aan Auctelia en/of de Verkoper vergoeden.
14.2.
In geval van ontbinding zoals beschreven onder artikel 14.1, is de in gebreke zijnde Koper naast de Verkoopkosten een forfaitair bedrag van 25% van de Koopsom aan Auctelia verschuldigd, ter dekking van administratieve -, opslag- , verzekering- en transportkosten, enz., onverminderd het recht van Auctelia en/of de Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.
14.3.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal, die van dien aard zijn dat de uitvoering van de Koopovereenkomst onmogelijk dan wel zo bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Auctelia en/of de Verkoper bevoegd de Koopovereenkomst te ontbinden, zonder daarbij enige (schade) vergoeding aan de Koper verschuldigd te zijn.
14.4.
Na overgang van het eigendom van de gekochte goederen op de Koper (dat wil zeggen de aanvaarding door Auctelia van het Bieding namens en voor rekening van de Verkoper in een Directe verkoop, of op het moment van de Gunning in een Veiling), kan de Koper geen ontbinding of vernietiging van de Koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde interesse heeft in de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke Kavel of Kavels, en deze verwijdering naar de mening van Auctelia gebouw(en) in gevaar zou kunnen brengen of blijvende schade zou kunnen berokkenen, dan wel om een andere dringende reden, heeft Auctelia en/of de Verkoper het recht de Koopovereenkomst schriftelijk per post of per e-mail te ontbinden, zonder daarbij enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Auctelia en/of de Verkoper zijn in dat geval jegens de Koper alleen gehouden tot de terugbetaling van de door Auctelia ontvangen Koopsom en, in het geval dat Auctelia de Koper een factuur heeft gestuurd, deze te crediteren door het versturen van een creditnota.

Artikel 15: Aansprakelijkheid


15.1.
De aansprakelijkheid van Auctelia zal steeds beperkt zijn tot het bedrag, waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Auctelia in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Indien de verzekering om de één of andere reden de schade niet vergoedt, of indien de schade niet gedekt wordt door de verzekeringspolis, is Auctelia, voor zoverre ze aansprakelijk gehouden kan worden, alleen gehouden tot het uitbalen van het factuurbedrag dat met de opdracht gemoeid is. Deze beperking geldt niet, wanneer er schade veroorzaakt werd door opzet of grove schuld van Auctelia, haar managers en/of medewerkers, of door hen ingeschakelde bevoegde personen.
15.2.
Auctelia is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
15.3.
Elk vorderingsrecht van de Koper op Auctelia en/of de Verkoper vervalt 12 maanden nadat de Kavel(s) volgens de overeenkomst aan de Koper zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld, tenzij de Koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.
15.4.
Auctelia geven noch vrijwaring aan de Koper voor zichtbare of verborgen gebreken, noch garantie in verband met de volledigheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de Koper de goederen heeft gekocht, het al- dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht aan derden. Gebreken van welke aard dan ook, of het niet voldoen aan de verwachtingen van de Koper en/of verkrijgende derden, geven op geen enkele wijze recht op (schade) vergoeding en/of nakoming aan Koper of overige derden. Artikelen 1625 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, alsook artikelen 1641 en volgende zijn tengevolge niet van toepassing op de handelsbetrekkingen tussen Auctelia en de Koper. Men kan zich niet dus niet beroepen op bovengenoemde artikelen.
15.5.
Niettegenstaande de bepalingen vermeld onder artikel 15, zijn de volgende bepalingen van kracht wat betreft de aansprakelijkheid van Auctelia:

(i) Auctelia is niet aansprakelijk in geval van lichamelijke of materiële schade, die bestaat of veroorzaakt werd voor het sluiten van de Koopovereenkomst;
(ii) Auctelia is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan, door, of in verband met gekochte goederen, noch voor het verloren gaan van gekochte goederen. De Koper dient de door hem gekochte goederen deugdelijk te verzekeren, van zodra de Gunning van de goederen of het sluiten van de Koopovereenkomst plaatsvindt;
(iii) Auctelia is niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte goederen. De Koper dient de goederen op aanwezigheid van mogelijke gebreken te inspecteren tijdens de daarvoor voorziene kijkdag(en), zoals bepaald in artikel 9 van deze Voorwaarden. De Koper is gehouden onmiddellijk na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen en dergelijke, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Auctelia. Laat de Koper dit na, dan zijn de gevolgen daarvan voor rekening van de Koper;
(iv) Auctelia is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan de Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen, of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het vlak van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
(v) Auctelia is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
(vi) Auctelia is niet aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een online Veiling als het gevolg van computerpech, waaronder fouten en pannes in het computersysteem of materiaal, of fouten en pannes in de software, of vertragingen bij het verzenden/ontvangen van e-mail. Auctelia is bijgevolg niet aansprakelijk (onder andere) voor schade als gevolg van het feit dat de Kandiaat-koper geen bod kan uitbrengen wegens computerpech;
(vii) Auctelia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het feit dat de informatie op de Website onjuist, achterhaald, verjaard en/of onvolledig is. Indien de Website links naar andere Websites bevat, draagt (dragen) Auctelia geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie daarop;
(viii) Auctelia kan niet garanderen dat de Verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de Kavel(s) te verkopen, en dat deze niet bezwaard zijn met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden. Auctelia is niet aansprakelijk voor door Kandidaat-koper te lijden – en geleden – schade en eventuele gevolgschade, tengevolge van voorkomende beschikkingsonbevoegdheid van de Verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot verkoop, overige beperkingen en/of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de goederen; en
(ix) Auctelia is niet aansprakelijk indien de Verkoper weigert of in de onmogelijkheid verkeert de Kavel(s) ter beschikking van de Koper te stellen.
15.6.
De in deze Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheid van Auctelia geldt niet, indien de schade te wijten is aan een grove nalatigheid van Auctelia, haar leidinggevenden, of door haar ingeschakelde bevoegde personen.

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht


16.1.
Indien er sprake is van geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Voorwaarden tussen de Kandidaat-koper/Koper en Auctelia en/of tussen de Kandidaat-koper/Koper en de Verkoper, zal een bemiddeling tot stand komen, zodat beide partijen, uitgaande van een gemeenschappelijke basis, geheel vrijwillig een rechtvaardig akkoord treffen. De bemiddeling vindt plaats in Brussel en de proceduretaal zal het Frans zijn.
16.2.
Ten aanzien van alle geschillen die niet door bemiddeling op te lossen zijn, zijn enkel de bevoegde rechtbanken van Brussel, die in het Frans uitspreken bevoegd.
16.3.
Op deze Voorwaarden en op elke Koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 17: Vertaling


17.1.
Indien er sprake is van verschillen tussen vertalingen van deze Voorwaarden en de Franse tekst van deze Voorwaarden, is de Franse tekst altijd bepalend.

Artikel 18: Slotbepalingen


18.1.
Voor zover en indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
18.2.
Voor zover en indien enige bepaling van de Koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper (onderhavige voorwaarden inbegrepen, voor zoverre deze er deel van uitmaken), onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, zullen overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
18.3.
Onderhavige Voorwaarden verlenen aan de Verkoper het recht zich op deze Voorwaarden te beroepen ten aanzien van de Koper.
18.4.
Bij Registratie zoals omschreven in artikel 2.2 van onderhavige Voorwaarden, aanvaardt de Gebruiker, de Kandidaat-koper of Koper deze Voorwaarden.
18.5.
Artikeltitels en artikelnummers worden enkel gebruikt om verwijzing naar artikelen gemakkelijker te maken, en zullen in geen geval de interpretatie van bedoelde artikelen beïnvloeden.

Artikel 19 : Het gebruik van cookies


19.1.
Auctelia maakt gebruik van "cookies", dwz kleine bestanden van opgeslagen informatie, tijdelijk of permanent, op uw computer via de browser. Deze kleine bestanden vereenvoudigen, en personaliseren het gebruik van de website. In uw browser kunt u het opslaan van cookies deactiveren of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, langzame of onvermogen om bepaalde onderdelen van de website te gebruiken. Voor meer informatie over hoe u cookies kunt verwijderen en met welk gebruikt type browser, bezoek www.allaboutcookies.org website.
19.2.
Auctelia gebruikt de volgende cookies:

(i) Strikt noodzakelijke cookies om bezoekers in staat te stellen de website te kijken, met behulp van functies, zoals het plaatsen van een bod en toegang tot veilig opslagen. Als het gebruik van deze cookies uitgeschakeld is, kunnen sommige delen van de site niet correct worden gebruikt.
(ii) De cookies prestaties hebben als doel informatie te verzamelen met betrekking tot hoe bezoekers gebruik maken van de website, zoals informatie met betrekking tot de pagina's of het aantal foutmeldingen.
(iii) De functionele cookies geven de mogelijkheid om de keuzes en voorkeuren (zoals de keuze van de taal, enz.) van de bezoekers te onthouden. Dat vergemakkelijkt het gebruik en verhoogd de relevante informatie die aan de bezoekers voorgesteld wordt.