Wettelijke informatie

Gelieve deze wettelijke informatie (hierna "Disclaimer" genoemd), die van toepassing is op de website www.auctelia.com (hierna "de Website" genoemd), aandachtig te lezen. Via de websites www.auctelia.be en www.auctelia.eu komt de bezoeker of gebruiker (hierna aangeduid als "Internetgebruiker") op de Website terecht, met behoud van de extensie '.be' of '.eu'. Door de Website te bezoeken en/of de daarin vervatte informatie te gebruiken, verklaart de Internetgebruiker dat hij de Disclaimer gelezen heeft, en ermee akkoord gaat.

Gebruik van deze Website

Alle informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld aan de Internetgebruiker, kan in geen geval als advies beschouwd worden. Alle beslissingen die op basis van deze informatie worden genomen, zijn op het risico van de Internetgebruiker. Auctelia NV (hierna "Auctelia" genoemd) zorgt ervoor consistente, nauwkeurige, volledige en recente gegevens te verstrekken. Auctelia kan echter geen garanties bieden, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de juistheid, volledigheid en het recente karakter van de informatie die via de Website aan de Internetgebruiker beschikbaar wordt gesteld. De Internetgebruiker stemt ermee in dat die geen resultaatverbintenis inhouden. Auctelia kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de interpretatie die de Internetgebruiker aan dergelijke informatie kan geven.

De website wordt in België beheerd, gecontroleerd en onderhouden door Auctelia, dat niet kan garanderen dat de aan de Internetgebruiker verstrekte informatie voldoet aan de wettelijke bepalingen die van kracht zijn in andere landen. De Internetgebruiker, die de Website raadpleegt en/of er gebruik van maakt vanuit een ander land dan België, is gebonden aan de wetgeving in dat land.

Auctelia streeft ernaar, in de mate van haar bestvermogen en beperkingen, om permanente toegang tot de Website te garanderen. Auctelia kan echter geen continue en veilige toegang tot de Website garanderen, noch dat deze laatste geen defecten vertoont. Auctelia kan op elk moment de toegang tot de Website tijdelijk schorsen om een update van de inhoud te maken, veranderingen of verbeteringen aan te brengen, en dit, om de Internetgebruiker informatie te verstrekken die zo accuraat, volledig en actueel mogelijk is, en hem in staat te stellen de Website optimaal te gebruiken.

Alle gebruik van de Website door een Internetgebruiker, op een wijze die het gebruik door andere Internetgebruikers belemmert en/of de werking van de Website bedreigt en/of een gevaar voor de veiligheid van de Website betekent, is verboden. Auctelia behoudt zich het recht voor om de toegang aan deze Internetgebruiker te verbieden, zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectuele eigendomsrechten

Auctelia behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de website. Alle informatie, alle tekst, alle graphics en logo's, alle lay-outs, en alle functies zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het is verboden om enige informatie, software, product of dienst van / uit de Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Auctelia te kopiëren, aan te passen, te bewerken, te delen, te verzenden, te verspreiden, weg te geven, te reproduceren, te publiceren, er de licentie van over te dragen of te verkopen.

U heeft echter het recht om informatie op de website voor persoonlijk gebruik te downloaden en / of af te drukken.

Disclaimer

Auctelia en/of haar agenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, specifieke, bijkomstige, occasionele, immateriële schade of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die op de een of andere manier, zonder dat deze lijst beperkend is, het gevolg is van de onderbreking van de toegang tot de Website, het uitvallen van communicatielijnen of problemen met de verbinding met en het gebruik van de Website, misbruik van de Website, verlies van gegevens, defecten, virussen, het downloaden of gebruiken van software ter beschikking gesteld via deze Website of schadeclaims door derden met betrekking tot het gebruik van deze Website.

Daarnaast kunnen Auctelia en / of haar agenten niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op of via deze Website beschikbaar wordt gesteld, noch voor het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die naar Auctelia of naar uzelf gestuurd wordt.

Deze twee clausules van uitsluiting van aansprakelijkheid zijn van kracht, ongeacht of Auctelia op de hoogte is gebracht van voorkomende hoger vermelde schade.

Contact

Auctelia SA
Rue Emile Francqui 6/3
B-1435 Mont-Saint-Guibert, België
BTW : BE 0809.950.691, RPM Nivelles
Tel : +32 (0) 10/620.660
Fax : +32 (0) 10/620.661
E-mail : [email protected]

Toepasselijk recht

Deze Website en Disclaimer zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen die uit deze Disclaimer voortvloeien of er betrekking op hebben, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Belgische bevoegde rechtbank.

Copyright © 2009-2020 Auctelia NV